חזקת הבעלות - עבירת תעבורה בעל הרכב

בשונה מהוראות המשפט הפלילי הקלאסי בו יש להוכיח כי נאשם ביצע בפועל את העבירה המיוחסת לו, קובעת פקודת התעבורה "חזקת בעלות" ולפיה במידה ונעשתה עבירת תעבורה ברכב, רואים את בעל הרכב כאילו הוא נהג ברכב אותה שעה או כאילו העמידו או החנה אותו במקום שהעמדתו או חנייתו אסורה על פי חיקוק, לפי הענין, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב, העמידו או החנהו כאמור או אם הוכיח למי מסר את החזקה ברכב או הוכח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו

עבירת תעבורה בשונה מהוראות המשפט הפלילי הקלאסי בו יש להוכיח כי נאשם ביצע בפועל את העבירה המיוחסת לו, קובעת פקודת התעבורה "חזקת בעלות" ולפיה במידה ונעשתה עבירת תעבורה ברכב, רואים את בעל הרכב כאילו הוא נהג ברכב אותה שעה או כאילו העמידו או החנה אותו במקום שהעמדתו או חנייתו אסורה על פי חיקוק, לפי הענין, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב, העמידו או החנהו כאמור או אם הוכיח למי מסר את החזקה ברכב או הוכח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.

במידה והוכיח בעל הרכב למי מסר את החזקה ברכב תחול החזקה האמורה על המחזיק.ובמידה וזה הוכיח כי מסר את החזקה ברכב לאדם אחר, תחול החזקה האמורה על אותו אדם. בית המשפט המחוזי בירושלים נזקק לשאלה באם השרשרת נפסקת במחזיק השלישי והגיע למסקנה כי שרשרת המחזיקים ,גם על פי החוק, יכולה להמשך גם מעבר למחזיק השלישי.

בחוקי התעבורה מוצאים עונשי מאסר מינימאליים ואף עונשי פסילת רשיון מינימאליים כשהמחוקק מגביר את השימוש בקביעת רף תחתון בחקיקתו בשנים האחרונות.

כפי שאמרנו לעיל, חזקת הבעלות ייחודית לפקודת התעבורה אם כי בית המשפט העליון התייחס אליה בהקשר החוק הפלילי. הנשיא ברק קבע באחד מפסקי הדין כי החזקה שבחוק הקבועה בפקודת התעבורה חלה אך לגבי עבירות הקבועות בפקודת התעבורה. עם זאת, כדברי השופט ברק חזקה זו יסודה ב"הנחה עובדתית חזקה" המבוססת על ניסיון החיים, ולפיה הבעלים של הרכב הוא אשר נוהג בו, ואם אינו נוהג, הוא יודע מי נוהג בו. הנחה עובדתית זו, מקום שלא הופרכה, יכולה גם היא להוות ראיית חיזוק, וזאת אף ביחס לעבירות לפי חוק העונשין.

עניין האחריות על ביצוע עבירות הנקלטות ע"י מצלמה מתעורר ביתר שאת כשמדובר ברכב הרשום בשם חברה שהרי חברה אינה בשר ודם ואינה יכולה להתכוון לעבור עבירה וכביכול אינה אמורה לשאת באחריות פלילית לגבי עבירה שבוצעה ברכב הרשום בשמה.

בפסק דין ארוך וממצא בעניינה של חברת מודיעים בינוי ופיתוח בע"מ מגיע נשיא בית המשפט העליון לשעבר ברק למסקנה חד משמעית כי ניתן גם ניתן להטיל אחריות לביצוע עבירות תעבורה על תאגיד בשמו רשום כלי הרכב.