לרכוב או לשתות שכרות ושימוש באופניים

שכרות ושימוש באופניים

רחובות ישראל מתמלאים בכלי רכיבה דו-גלגליים מכניים או חשמליים ממגוון סוגים, ובהם קורקינטים, אופניים, סקוטרים ואחרים. מספרם גדל עד כדי כך שהמחוקק נאלץ לתת עליהם את הדעת. עד כה הדבר לא נעשה בהסדר מלא ושלם, והעניין גורם חוסר בהירות רב.

לפי תקנות התעבורה, אם נהג אדם באופניים שמותקן בהם מנוע עזר או החזיק בהם בבעלותו כשהם עומדים בדרישות התקנות – היינו, ההספק המרבי של המנוע אינו עולה על 250 ואט, המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים, כוח המנוע יורד עם העלייה במהירות הנסיעה של האופניים ומפסיק את פעולתו כאשר המהירות עולה על 25 קמ”ש, מותקנים בהם צופר או פעמון, פנס קדמי בעל תאורה לבנה, פנס אחורי בעל תאורה אדומה, מחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים ומחזיר אור מאחור – אם מולאו כל התנאים האלה, יהיה הרוכב פטור מחובת רישום ורישוי ומחובת רישיון נהיגה.

התקנות מגבילות את גיל הרכיבה על אופניים חשמליים לשש עשרה שנים לפחות. אין הגבלת גיל הנוגעת לאופניים מכניים, אין הגבלות הנוגעות למשקלם ולמהירותם, ולא חלה עליהם כל מגבלה אחרת הנוגעת לאופניים החשמליים.

בפקודת התעבורה מוגדר “רכב” כרכב הנע בכוח מכני או נגרר על ידי רכב, או על ידי בהמה, וכן מכוֹנה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, ובכלל זה אופניים ותלת-אופן, למעט רכב ששר התחבורה פטר אותו בצו מהוראות פקודה זו, כולן או מקצתן.

עוד נקבע בפקודת התעבורה, כי העובר עבירת נהיגה כשהוא שיכור בהיותו נוהג רכב, או בהיותו ממונה על הרכב, בדרך או במקום ציבורי, דינו מאסר שנתיים או קנס, וכן פסילת רישיון לשנתיים לפחות.

אם תרכב, לא תשתה
בשנים האחרונות הוגשו מספר כתבי אישום נגד רוכבי אופניים אשר גרמו תאונות דרכים או נתפסו נוהגים אופניים בעודם שיכורים.

אמנם עד כה נדונו תיקים אלו בערכאה ראשונה, ובמקרה אחד אף אושר פסק הדין של בית המשפט לתעבורה בערכאת הערעור בבית המשפט המחוזי, אך השאלה נותרה בעינה ולא הוכרעה עד כה בבית המשפט העליון.

בתי המשפט לתעבורה קבעו, כי אופניים חשמליים ואופניים מכניים הם “כלי רכב” כהגדרתו בפקודת התעבורה. הפקודה נוגעת לעבירה של נהיגה בשכרות, כשהנהג שיכור בהיותו נוהג “רכב”. לא נאמר “הוא שיכור בהיותו נוהג ברכב מנועי”. מכאן, בתי המשפט לתעבורה קבעו, כי המחוקק כלל אף את רוכבי האופניים כנוהגי רכב, כמי שהאיסור על נהיגה בשכרות חל אף עליהם. בתי המשפט הסתמכו על החזקה, כי המחוקק אינו משחית מילותיו לריק, ואילו חפץ להוציא את ה”רוכב” מהחובה, היה קובע “בהיותו נוהג רכב מנועי”. אלא שכאמור, לא כך נחקק. ואם כך, הרי שעל רוכבי האופניים, חשמליים או מכניים, חלות הוראות פקודת התעבורה, ובכלל זה איסור נהיגה בשכרות או בהשפעת סמים, או בהשפעה של משקאות משכרים, ורוכבים אלו עומדים לדין כנוהג ברכב רגיל.

מעשים שהיו
ואולם בנושא אחר, בשאלת אפשרות הפיצוי למי שנפגע מאופניים חשמליים, קמו פרשנויות סותרות לשאלה האם מדובר ברכב מנועי לצרכי החוק הקובע פיצוי למי שנפגע בתאונת דרכים עם כלי כזה.

באחד מפסקי הדין שניתן לאחרונה קבע בית משפט, כי יש להגדיר אופניים חשמליים כרכב מנועי לצורך קביעת הפיצוי. בית המשפט הפנה את ביקורתו למחוקק, ואמר כי מדובר בתופעה אשר יש להסדירה ולצמצם ככל האפשר את נזקיה, כפי שהם באים לידי ביטוי כיום. ייתכן כי אם המחוקק היה נותן דעתו לעניין ומסדיר את השימוש באופניים החשמליים כפי שמוסדר השימוש באופנוע – חיוב בלימוד נהיגה וקבלת רישיון, חובת רישום ורישוי שם כלי הרכב וחובת ביטוח – היה השימוש בהם נעשה תופעה חיובית. אלא שבמצב הקיים, רוכבי האופניים החשמליים משתמשים בדרכי תחבורה בלי להכיר את חוקי התעבורה הבסיסיים ובלי לציית להם, וללא כל מיומנות בסיסית לנהיגה בדרך ציבורית. לפיכך הם מהווים מפגע תעבורתי המסכן את המשתמשים האחרים בדרכים, את הולכי הרגל ואף את עצמם.

ואכן, בין רוכבי האופניים הרבים, בין שהם מכניים ובין חשמליים, ישנם רוכבים רבים קטינים וכאלה שמעולם לא הוציאו רישיון נהיגה. חלק מהרוכבים אינם מכירים את הוראות החוק ואינם מודעים לסכנות הכרוכות בשימוש בכלים אלה.

האבסורד ואי הוודאות גדולים אף יותר, שכן רוכב אופניים שהורשע בעבירת תעבורה תוך שימוש באופניים, ואפילו הורשע בעבירות חמורות כגון נהיגה בשכרות או גרימת תאונה דרכים קשה ורישיון הנהיגה שלו נפסל, רשאי להמשיך לנהוג באותם אופניים או בסוגים אחרים של כלים דומים בלי שייחשב לו הדבר כמעשה של עבירה.

אם כך, ייטיב המחוקק אם ייתן דעתו למגוון ההיבטים של השימוש בכלים דו-גלגליים מכניים או חשמליים, ויסדיר את השימוש בהם בחוק תוך התייחסות ספציפית לסוגיות שהועלו לעיל.

משרדנו הממוקם במגדל התאומים ברמת גן, מטפל בתיקי תעבורה כולל עברות תעבורה על מהירות מופרזת, נהיגה בשיכרות, תאונות דרכים, פסילת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שלילה על נקודות וכל תיקי תעבורה הדורשים עורך-דין מתמחה בבתי משפט לתעבורה, בתל אביב, חיפה, באר שבע, נתניה, אשדוד, ובכל בתי המשפט בארץ.

משרדנו יכול לעזור: 03-7169977