פסילת רישיון נהיגה ורכב עוד טרם משפט

קודם כל אתה אשם – פסילת רישיון נהיגה ורכב עוד טרם משפט

פסילת רישיון נהיגה
את משפט התעבורה מייחדים הליכים שבדרך כלל אינם מצויים בהליכים פליליים רגילים. המחוקק העניק סמכויות לשוטרים לפגוע ברישיון הנהיגה של אדם, ואף בזכות הקניין ברכבו, עוד בטרם הוגש כתב אישום, ולעתים אף בידיעה שלא יוגש כתב אישום נגד בעליו של הרכב.

אם בפסילה המנהלתית של רישיון הנהיגה יש ערך מניעתי, הרי שבפגיעה בזכות הקניין ברכב יש משום הענשה והרתעה של מי שלעולם לא יוגש כנגדו כתב אישום בגין אותו אירוע.

פסילה מנהלתית של רישיון הנהיגה

בפקודת התעבורה נקבע כי היה לשוטר יסוד סביר להניח, כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה, או כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק רכוש. במקרים אלה רשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה, או ליטול ממנו את רישיון הנהיגה שלו. מדובר בעבירות שנעברות לנגד עיני השוטר או במעורבות בתאונת דרכים, ואין הכוונה לעבירות שנקלטו במצלמה אלקטרונית או שמקורן בתלונה.

מהראיות שיש בידי השוטר, עליו להסיק כי סביר שיוגש כתב אישום נגד הנהג. במילים אחרות, עליו לבחון את כל יסודות העבירה, ולהסיק כי התביעה המשטרתית תגיש בעקבות איסוף ראיות זה כתב אישום נגד הנהג.

בפקודת התעבורה מוענקת סמכות הפסילה לקצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה. נקבע כי סמכות זו מצומצמת לרשימת עבירות ספציפית שנקבעה בפקודה, ובהן: אי מתן זכות קדימה לפי שלט או רמזור, נהיגה בהשפעת אלכוהול או סם, נהיגה כשהרכב במצב העלול לסכן עוברי דרך, עקיפה בדרך לא פנויה, עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף, מהירות העולה על מהירות ברירת המשפט (40 קמ”ש מעל למהירות המותרת בדרך עירונית ו-50 קמ”ש מעל המהירות המותרת בדרך מהירה), מניעה מהולך רגל להשלים בבטחה חצייה במעבר חצייה, הסעה של מספר נוסעים העולה על המותר, משקל יתר של יותר מ-25%, הסעת נוסעים במונית מעל המותר, נהג חדש הנוהג ללא מלווה, נהג חדש המסיע יותר משני נוסעים ללא מלווה, נהיגה בשכרות ואי עצירה לפני מסילת ברזל למרות סימנים ואותות שניתנו.

יכול שהשוטר יבקש מהנהג להתלוות אליו לצורך הליך של שימוע בפני קצין, או שייתן בידיו זימון לשימוע כזה, שעליו להתקיים בתוך שלושה ימים. בטופס הזימון יצוינו מקום השימוע ומספר טלפון להתקשרות. אי התייצבות לשימוע עלולה להיות בעוכריו של הנהג, שכן החוק קובע שאם לא יתייצב הנהג והקצין יחליט לפסול את רישיונו מנהלתית, תחל הפסילה מרגע ההחלטה, וחזקה על הנהג שידע על דבר הפסילה. נהיגתו של הנהג לאחר שניתנה ההחלטה לפסול את רישיונו, גם אם לא הודע לו בפועל על הפסילה, כמוה כנהיגה בזמן פסילה, עבירה שבגינה עלול הנהג למצוא עצמו מאחורי סורג ובריח. עם זאת, מניין ימי הפסילה יחל רק כשיפקיד הנהג את רישיון הנהיגה בידי הקצין.

לקצין המשטרה סמכות פסילה מוגבלת מבחינת מספר ימי הפסילה. בגין אחת העבירות שפורטו לעיל רשאי הוא לפסול את רישיון הנהיגה לשלושים ימים. אם היה הנהג מעורב בתאונת דרכים שבה נפגעו אדם או רכוש, רשאי הוא לפסול את הרישיון לשישים ימים, ואם חלילה מדובר בתאונת דרכים שבה קיפח אדם את חייו, חייב הקצין לפסול את הרישיון לתקופה בת תשעים ימים.
בדרך כלל בתאונות שקופחו בהן חייו של אדם, משתדלת הפרקליטות, שהיא זו המגישה את כתב האישום, להגישו בתוך פרק זמן של תשעים ימי הפסילה המנהלתית. עם כתב האישום יחד היא מגישה בקשה לפסילת רישיון הנהיגה של הנאשם עד לסיום משפטו. במקרים שבהם לא הוגש כתב האישום בתוך פרק זמן זה, ייתכן שהפרקליטות תוותר על הליך הפסילה עד לתום ההליכים, ולפיכך יוכל הנאשם להחזיק ברישיון הנהיגה במהלך משפטו.

הודעת איסור שימוש ברכב

המחוקק העניק לקצין המשטרה סמכות להוציא הודעת איסור שימוש ברכב שנאשם השתמש בו בעת ביצוע העבירה. עוד נקבע, כי אם היה לשוטר יסוד להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מרשימת עבירות שנקבעו בחוק , רשאי הוא לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רישיון הרכב. היה לקצין המשטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג, רשאי הוא למסור לו הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה של 30 ימים.

גם כאן צמצם המחוקק את הסמכות לרשימה סגורה של עבירות, ובהן בין השאר: הסעת נוסעים בשכר כשמספר הנוסעים עולה על זה הקבוע ברישיון הרכב, הסעת נוסעים בשכר בניגוד לחוק, נהיגה מעבר לשעות הנהיגה המותרות בתקנות, שימוש ברכב שניתנה עליו הודעת איסור שימוש, נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב או התרת נהיגה לבלתי מורשה, למעט נהיגת רכב על ידי מי שהיה בעל רישיון נהיגה ולא חידשו, התרת נהיגה לבלתי מורשה לנהיגה, נהיגה בזמן פסילה, נהג חדש ללא מלווה או נהג חדש המסיע יותר משני נוסעים, נהיגה בשכרות, הפקרה לאחר פגיעה, נהיגה בהשפעת אלכוהול או סם, חציית מסילת ברזל כשהמחסום יורד או רכבת מתקרבת, עקיפה בדרך לא פנויה או תוך חציית קו הפרדה רצוף ואי ציות לרמזור אדום בנסיבות מחמירות.

ברבים מן המקרים , הרכב המוחרם אינו שייך לנהג אלא לבעליו ולמרות שלא יוגש לעולם כתב אישום כנגד הבעלים של הרכב, הרי נעפגעת זכותו בקניין הרכב.

* עו”ד שי גלעד מומחה למשפט תעבורה

טיזרים

המחוקק העניק סמכויות לשוטרים לפגוע ברישיון הנהיגה של אדם, ואף בזכות הקניין ברכבו, עוד בטרם הוגש כתב אישום, ולעתים אף בידיעה שלא יוגש כתב אישום נגד בעליו של הרכב

אם היה לשוטר יסוד להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מרשימת עבירות שקבע, רשאי הוא לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רישיון הרכב