עבירות חוזרות

license revokedמתוך מגמה לקבוע עונשים מובנים בעבירות חמורות או בעבירות חוזרות ולהגביר את ההחמרה בענישה בעבירות תעבורה ,קבע המחוקק בשנים האחרונות עונשי פסילה ארוכים ביותר על נהג שחוזר בפרק זמן נתון על עבירות תעבורה חמורות.

פקודת התעבורה קובעת כי אם  הורשע אדם על עבירה מאחת העבירות הבאות: נהיגה בשכרות, המתה בקלות דעת, גרימת מות ברשלנות,  הפקרה אחרי פגיעה , אי עצירה לפני מסילת ברזל כשהמחסום שלפני המסילה חוסם את הדרך או חלק ממנה או נע לקראת חסימת הדרך או פתיחתה או כשרכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה , נהיגה בזמן פסילה או בניגוד להודעת איסור שימוש או בניגוד לתנאים שברישיון , תוך שימוש ברכב, ובעשר השנים שקדמו למועד ביצוע אותה עבירה כבר הורשע לפחות פעמיים על אחת מהעבירות האמורות, דינו – נוסף על כל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, לתקופה של עשר שנים , ובמידה והוא הורשע על עבירה מהעבירות המנויות לעיל בתקופה שממועד פסילת הרישיון ועד שנתיים לאחר שחודש, דינו – נוסף על כל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לצמיתות.

עוד קבע המחוקק כי במידה והורשע אדם על אחת מהעבירות שפורטו לעיל וכן על עבירה של עבירה  של נהיגה ללא רישיון נהיגה  שנעברה על ידי בגיר, למעט נהיגת רכב על ידי מי שהיה בעל רישיון נהיגה ולא חידשו , עבירה של נהיגה בניגוד לאור האדום ברמזור, עקיפה מסוכנת, מהירות העולה על מהירות ברירת המשפט ( מהירות שבגינה מקבלים הודעת תשלום קנס ולא הזמנה לדין), ונהיגה שלא מאפשרת להולך רגל להשלים חצייה של מעבר חצייה , ובחמש השנים שקדמו למועד ביצוע אותה עבירה כבר הורשע לפחות פעמיים על אחת מהעבירות האמורות, דינו – נוסף על כל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, לתקופה שלא תפחת משנתיים.

ומוסיף ומורה המחוקק כי במידה ונפסל אדם מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה בגין העבירות דלעיל  והוא הורשע שלוש פעמים על עבירה מהעבירות המנויות ברשימה דלעיל  בתקופה שממועד פסילת הרישיון ועד חמש שנים לאחר שחודש, דינו – נוסף על כל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, לתקופה שלא תפחת מחמש שנים  ובמקרים המנויים בחוק, מורה המחוקק גם על פסילה לצמיתות.

מקרה שהיה

נהג הורשע בבית המשפט לתעבורה בנהיגה בזמן פסילה. מתברר כי כשנתיים קודם לכן הורשע המשיב בשלוש עבירות של נהיגה בזמן פסילה, שיוחסו לו בכתבי-אישום נפרדים אך צורפו לעניין גזר הדין, לבקשת הנהג .
המדינה ביקשה להטיל עליו עונש של עשר שנות פסילה שכן טענה שהוראות החוק במקרה זה חלות עליו שכן הורשע בתוך עשר שנים למעשה בארבע עבירות של נהיגה בזמן פסילה , אחת בתיק הנוכחי ושלוש הרשעות , שאמנם צורפו יחד לעניין העונש, בתיק הקודם.

בית משפט לתעבורה קבע כי מאחר שעברותיו הקודמות של המשיב נידונו בגזר דין אחד, יש לראותו כמי שהורשע פעם אחת בלבד ומשכך, אין להטיל עליו את העונש החמור שפורט לעיל. בקבעו זאת נימק בית המשפט לתעבורה את החלטתו בכך שתכלית העונש הקבוע באותה הוראת חוק מחמירה  היא להחמיר עם מי ש”עמד בפני בית המשפט לפחות פעמיים”, נתן את הדין על מעשיו, ואף על פי כן שב לסורו. הנהג, לעומת זאת, אף שהורשע בביצוע מספר עבירות, עמד לדין בגינן פעם אחת בלבד קודם להרשעה הנוכחית , ומשכך אינו נכנס בגדרי הסעיף.

המדינה לא השלימה עם החלטתו זו של בית המשפט לתעבורה וערערה לבית המשפט המחוזי שדחה את ערעורה.
גם עם פסק דין זה לא השלימה המדינה שפנתה לבית המשפט העליון בבקשת ערעור.

בית המשפט העליון דחה את הערעור ברוב דעות כשדעת החוק קובעת כי
הן לשון החוק, הן תכליתו, תומכות בפרשנות שלפיה העונש הקבוע באותו סעיף מחמיר , חל רק כאשר בעשר השנים שקדמו לביצוע העבירה השלישית ניתנו בעניינו של הנאשם שני גזרי דין נפרדים בגין עבירות קודמות בהן הורשע המנויות בסעיף המחמיר.
עוד הוסיפה דעת הרוב וקבעה כי יש לנקוט בפרשנות מצמצמת כאשר מדובר בהוראת חוק הקובעת עונשי מינימום וממילא, אין זה ראוי לאמץ את פרשנותה המרחיבה של המדינה, המטילה ככלל את העונש הקבוע בסעיף על כל מי שהעבירות בגינן הורשע בוצעו בשני אירועים שונים.

המחוקק קבע אפוא הסדר שיש בו כדי לצמצם את שיקול הדעת המסור לבית המשפט בבואו לגזור עונש בגין עבירות תעבורה חמורות, כאשר הרשעותיו הקודמות של הנאשם מלמדות על מועדוּתו לעבור עבירות דומות נוספות, תוך סיכון חיי אדם. כל זאת, במטרה  להפסיק את התופעה שאחרי שקורית תאונה חמורה מגלים שלאותו נהג היו עשרות הרשעות, ביניהן בעברות תנועה חמורות.

מכך שהמחוקק קשר בין מועדוּתו של נאשם ובין מספר ההרשעות שנצברו לחובתו – להבדיל ממספר העבירות שבגינן הורשע – ניתן להסיק כי העונש הקבוע בסעיף המחמיר , נועד לשקף את העמדה שלפיה קיים פסול מיוחד בכך שאותו אדם לא נרתע מלהמשיך ולבצע עבירות תעבורה חמורות אף לאחר שנגזר דינו.

 

משרדנו יכול לעזור: 03-7169977